0
07191009001

استاد محمد نامه گشا

استاد محمد نامه گشا

مدرس برتر ریاضی و هندسه و گسسته کنکور

سابقه تدریس در برترین آموزشگاه های کشور

تدریس دروس دانشگاهی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات مرودشت

نمونه تدریس استاد